ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ТБС ТРАДИКС ООД

I. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи условия регулират взаимоотношенията между ТБС Традикс ООД („Изпълнител“) и ползвателите („Възложител“) на всички, предлагани от ТБС Традикс ООД услуги („Услуги“).
1.2. Общите условия са публикувани на официалната интернет страницата на адрес: www.tbstradix.com и са поставени на видно място в офиса/офисите на Изпълнителя. Те могат да бъдат изменяни периодично по преценка на Изпълнителя/ТБС Традикс ООД/. Всеки Възложител е длъжен да се запознае с тях. Ползването на Услугите означава недвусмислено приемане, съгласие и обвързване с Общите условия и техните изменения, актуални към момента на възлагане.

II. УСЛУГИ

Услугите, предлагани от ТБС Традикс ООД, включително, но не ограничено до следните, са:

2.1. Писмен превод:
2.1.1. Писмените преводи се извършват от квалифицирани преводачи, отговарящи минимум на изискванията на стандарта EN 15038.
2.1.2. Писмените преводи могат да бъдат официални и неофициални. Официалният писмен превод се извършва от заклет преводач, подписал нотариално заверена декларация, с която поема отговорност за достоверността на извършения превод. Той предава точно и вярно съдържанието на текста, като преводът се оформя на бланка на Изпълнителя и верността му се удостоверява с подписа на преводача. Подписът се заверява с печата на Изпълнителя. При неофициалния превод преводачът може да извършва изменения в текста на превода (целевия текст) съобразно желанието на клиента, като извършеният превод не се оформя на бланка и не се удостоверява с подпис, заверен с печат.
2.1.3. Обемът на извършените писмени преводи може да бъде изчислен по два начина:
а) стандартна страница по БДС от 1800 символа с включени интервали, изчислени въз основа на готовия превод (целевия текст) посредством опцията Word Count – Characters (with spaces). В този случай минималният обем е 1/2 страница. Над 1/2 страница се закръглява до първата цифра след десетичната запетая.
б) брой думи, изчислени въз основа на текста за превод (изходен текст) посредством опцията Word Count. Този начин се прилага по желание на Възложителя и ако предоставеният текст за превод е в подходящ електронен формат.
2.1.4. При установяване на проблеми и/или пропуски в текста за превод (нечетливи или липсващи части, смислови несъответствия, технически пропуски и др.), Изпълнителят уведомява писмено Възложителя. Последният е длъжен своевременно да ги отстрани или писмено да заяви спиране на изпълнението. Ако не направи това, той се задължава да приеме резултата от изпълнението и няма право на възражение съгласно глава VII от настоящите Общи условия, като Изпълнителят не носи отговорност за качеството извършения превод. Срокът за изпълнение може да бъде удължен с времето, което е било необходимо на Възложителя, за отстраняване на недостатъците.
2.1.5. При наличие на имена, наименования, съкращения, специализирана терминология и др., както и при специално предназначение на превода (напр. рекламна цел, публикуване, ратифициране на официален документ), Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя съответната информация, с оглед постигане на максимално добър резултат. При липса на съдействие от страна на Възложителя, Изпълнителят не носи отговорност за качеството на услугата, а Възложителят се задължава да приеме резултата от изпълнението и няма право на възражение съгласно глава VII от настоящите Общи условия.
2.2. Устен превод
2.2.1. Устните преводи се извършват от преводачи с необходимите качества и опит.
2.2.2. Услугата се заявява минимум 3 дни предварително, в противен случай Изпълнителят не носи отговорност за качеството на изпълнение, като си запазва правото да откаже услугата.
2.2.3. В срока по т. 2.2.2. Възложителят е длъжен да осигури цялата необходима на Изпълнителя информация: вид на събитието, място на провеждане, брой участници, тематика, времетраене, вид устен превод, брой преводачи, необходима техника и др.
2.2.4. Към момента на възлагане Възложителят е длъжен да предостави всички материали, които ще бъдат използвани по време на устния превод: официални документи, изказвания, доклади, представяния и др., както и всякакъв вид справочни материали. В случай че не бъдат предоставени, Изпълнителят на носи отговорност за професионалното и качествено изпълнение на услугата.
2.2.5. При определяне на общата стойност на поръчката се взима предвид времето на ангажимент на преводача, независимо от реалното време на превод. Времето на ангажимента се изчислява в часове или дни.
2.2.6. При придружаване разходите на преводача за път, нощувки и храна се поемат от Възложителя и се заплащат допълнително, ако не е договорено изрично друго.
2.2.7. При извършване на симултанен превод е препоръчително използването на екип от минимум двама преводачи. В случаите, в които по изрично желание на Възложителя се използва само един преводач, Изпълнителят е освободен от отговорност за качеството на предоставената услуга.
2.2.8. При извършване на консекутивен превод са необходими 1, 2 или повече преводачи в зависимост от продължителността и натоварването във всеки конкретен случай.
2.3. Легализация
2.3.1. Легализацията е процедура, при която съответните институции потвърждават достоверността на официални документи и/или автентичността на подписа на преводача.
2.3.2. При забава от страна на дадена институция Изпълнителят своевременно уведомява Възложителя, като не носи отговорност за спазване на договорения с него срок за изпълнение.
2.3.3. При отказ на заверка на документ без вина на Изпълнителят, той своевременно уведомява Възложителя за посочените от съответната институция причини и за действията, които той трябва да предприеме. В този случай Изпълнителят не носи отговорност и има право да задържи платената за услугата фирмена такса.
2.4. Други услуги
2.4.1. Част от предлаганите други услуги са: редакция от експерт, корекция, набор, предпечат и форматиране и др.
2.4.2. Изпълнителят има право, по собствена преценка, да увеличава или намалява броя на предлаганите услуги, като не е задължен да посочи изрично всяка една от тях в настоящите Общи условия.

III. ВЪЗЛАГАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОСТАВКА

3.1. Запитване
3.1.1. Запитването може да бъде подадено по електронен път – форма за запитване или имейл, по телефон, лично, чрез куриер, по пощата, по факс, както и всяко друго техническо средство или медия за комуникация.
3.1.2. При необходимост Изпълнителят се свързва с Възложителя за пояснения.
3.2. Оферта и Приемно-предавателен протокол-клиент (ППП-К)
3.2.1. Изпълнителят изготвя писмена оферта, съобразена с изискванията на Възложителя. Офертата може да съдържа повече от един варианти на изпълнение. Единствено след като Възложителят писмено потвърди офертата или избрания от него вариант може да се пристъпи към изпълнение. В зависимост от спецификата на конкретната поръчка може да бъде изготвен и само ППП-К.
3.2.2. Изпълнителят изготвя ППП-К, съдържащ необходимата за изпълнението на поръчката/проекта информация. За да се пристъпи към изпълнение Възложителят е длъжен писмено да потвърди ППП-К. Възложителят не е задължен да потвърди ППП-К само, ако преди това е потвърдил съответната оферта, касаеща същата поръчка/проект, към която се отнася и ППП-К.
3.2.3. Потвърждението на оферта и/или ППП-К се счита за недвусмислено и безусловно приемане и съгласие с Общите условия на Изпълнителя.
3.2.4. В случай че поръчката се възлага лично, потвърждаването се извършва с подпис на ППП-К, положен от страна на Възложителя.
3.2.5. В случай че поръчката се възлага по електронен път, потвърждаването се извършва с електронно съобщение/e-mail, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.
3.2.6. Горните потвърждения се считат за възлагане на поръчка и имат силата на договор. С тях лицето, което ги е извършило, декларира, че е оправомощено да възложи въпросната поръчка и обвързва себе си и/или представляваното от него лице и/или организация с настоящите Общи условия.
3.3. Изпълнение
3.3.1. Изпълнението започва единствено и само, след като Възложителят потвърди писмено получената от него оферта и/или ППП-К.
3.3.2. Срокът на изпълнение е посочен в офертата и/или ППП-К, изготвени по конкретно запитване, и е в работни дни.
3.3.3. При поръчки, възложени до 13:00 часа (CET +2), срокът на изпълнение започва тече от същия ден.
3.3.4. При поръчки, възложени след 13:00 часа(CET +2), срокът на изпълнение започва тече от следващия работен ден.
3.3.5. Изменения в условията на изпълнение, след възлагане на поръчката/проекта, са възможни единствено по взаимно съгласие и в писмен вид.
3.3.6. Срокът на изпълнение може да бъде удължен в резултат на измененията съгласно предходната т. 3.3.5.
3.3.7. Изпълнението на конкретна поръчка/проект може да бъде спряно с предизвестие от страна на Възложителя единствено в писмен вид.
3.3.8. Възложителят няма право да влиза в контакт с преводачите, редакторите, коректорите и други специалисти, ангажирани в изпълнението, без предварително одобрение от страна на Изпълнителя.
3.4. Доставка
3.4.1. Доставката може да бъде извършена по електронен път, лично, чрез куриер, по пощата, по факс.
3.4.2. При възлагане по електронен път се счита, ако не е отбелязано изрично друго, че доставката също е по електронен път. В този случай се ползва цифров ППП-К.
3.4.3. Доставката по електронен път се извършва на посочения в ППП-К електронен адрес и се доказва въз основа на часа и датата на изпращане. В случай че Възложителят не получи имейла, съдържащ изпълнената поръчка/проект, е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя в рамките на работното време на последния.
3.4.4. При възлагане в офиса на Изпълнителя се счита, ако не е отбелязано изрично друго, че доставката също е в офиса на Изпълнителя, като тя се удостоверява със съответните подписи. Със своя подпис лицето, което е получило доставката, декларира безусловно и недвусмислено, че е оправомощено за това и обвързва себе си и/или представляваното от него лице и/или организация с настоящите Общи условия.
3.4.5. Доставка по пощата или чрез куриер се извършва на адреса посочен от Възложителя. Адресът се вписва или прикрепва към ППП-К. Датата на изпращане се счита за дата на доставка. В този случай разходите и рискът са за сметка на Възложителя.
3.4.6. При възлагане и при доставка по пощата или чрез куриер към ППП-К се прикрепят писмата и/или товарителниците. В случай че Възложителят е изпратил конкретни писмени указания, те също се прикрепят към ППП-К.

IV. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. При писмените преводи единичната цена и общата стойност могат да се формират по два начина:

а) на стандартна страница по БДС от 1800 символа с включени интервали, изчислени въз основа на готовия превод (целевия текст) посредством опцията Word Count – Characters (with spaces). Общата стойност се формира, като единичната цена се умножи по броя на страниците.

б) на дума, като броят на думите се изчислява въз основа на текста за превод (изходния текст) посредством опция Word Count. Общата стойност се формира, като единичната цена се умножи по броя на думите.

в) при настъпване на промени в цените за превод, ТБС Традикс не се ангажира да уведомява индивидуално всеки един от възложителите, с които има сключени договорни взаимоотношения. Актуален ценоразпис може да бъде открит по всяко време на официалната интернет страница на ТБС Традикс.

4.2. При устните преводи цената се формира на астрономически час. След изтичане на 5 минути от всеки следващ час той се таксува като цял час.
4.2.1. Цената би могла да бъде формирана и на ден при изрично договаряне с Възложителя.
4.2.2. Цената на необходимата за симултанен превод техника се изчислява отделно от превода и зависи от вида на събитието, броя на участници и т.н.
4.3. Общата стойност на легализацията се формира като сбор от фирмената такса и таксата на съответната институция.

4.4. В случай че поради спецификата на поръчката към момента на възлагането ѝ не е възможно да бъде изчислена нейната крайна обща стойност, Изпълнителят посочва в офертата и/или ППП-К ориентировъчна такава. Крайната обща стойност може да е по-ниска или по-висока от предварително изчислената обща стойност.
4.5. При възлагане на поръчка се заплащат не по-малко от 50 % от общата дължима сума, както и всички предварително изчислени държавни такси, необходими за изпълнението. Доплащания се извършват при предоставяне на резултата от услугата на клиента или в срок до 7 (календарни) дни след предоставянето на услугата/издаването на фактура.

4.6. При изчисляване на крайната цена тя се намалява с всички отстъпки и бонуси, които ползва Възложителят.

4.7. Плащанията могат да бъдат извършвани в брой или по банков път.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят има право:
5.1.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил необходимата информация, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя изпълнената част от възложената поръчка.
5.1.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод и/или легализация на документи и/или други услуги.
5.1.3. Да получава съответното заплащане от Възложителя съгласно условията и начина на плащане, уточнени в глава IV от настоящите Общи условия.
5.1.4. Да не започне изпълнението на следваща поръчка, ако не бъдат спазени посочените в глава ІV от настоящите Общи условия срокове и начини на заплащане.
5.1.5 Да спре изпълнението на конкретна поръчка/проект, ако след възлагането й Възложителят е поискал да бъдат направени изменения в условията на изпълнение, които изменения Изпълнителят не може да приеме. Възложителят е длъжен да заплати извършената до момента на спирането работа.
5.1.6. Да не предаде получените материали/документи за превод и самите преводи, в случай че Възложителят не спази условията и сроковете на плащане, посочени в глава IV от настоящите Общи условия.
5.1.7. Да спре изпълнението на всички други проекти на Възложителя, в случай че Възложителят не спази условията и сроковете на плащане, посочени в глава IV от настоящите Общи условия.
5.2. Изпълнителят се задължава:
5.2.1. Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.
5.2.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените посочени в офертата и/или ППП-К.
5.2.3. Да предоставя, при желание от страна на Възложителя, информация за текущото изпълнение на поръчката.
5.2.4. Да съхранява всички получени от Възложителя съпътстващи материали и да му ги предава при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.
5.2.5. Да издава на Възложителя необходимите документи, за да бъдат извършени плащанията съгласно глава ІV от настоящите Общи условия.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят има право:
6.1.1. Да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на поръчката.
6.1.2. Да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.
6.1.3. Да получава от Изпълнителя необходимите документи за извършване на плащанията съгласно глава IV от настоящите Общи условия.
6.1.4. Да спре изпълнението на възложената на Изпълнителя поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя вече изпълнената част поръчката.
6.2. Възложителят се задължава:
6.2.1. Да предоставя на Изпълнителя всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчките.
6.2.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност.
6.2.3. Да извършва плащанията съгласно посочените в глава IV от настоящите Общи условия срокове, като за целта подпише и/или представи необходимите за това документи.
6.2.4. Ако Възложителят откаже да получи изготвените документи, той дължи на Изпълнителя договорената за изпълнението на поръчката сума. За отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения в ППП-К срок или в даден му с писмена покана от страна на Изпълнителя допълнителен срок за получаване на изготвените документи.
6.2.5. Възложителят приема и се задължава да не използва по никакъв начин или да спре използването на преводи, които е възложил и чието изпълнение е приел от Изпълнителя без възражение съгласно глава VII, ако не е заплатил на Изпълнителя дължимата за тях сума съгласно договореното при възлагане на поръчката.
6.2.6. Физическото лице, посочено в ППП-К и представляващо Възложителя, се задължава солидарно с основното задължено лице, на чието име е издаден документът за плащане/фактурата. В случай на неплащане в срок от страна на основното задължено лице, физическото лице, посочено в ППП-К, поема задължението като свое и се смята за обвързано от основните договорености, срокове и суми по задължението. При неплащане на задължението, посочено в ППП-К и/или в съответния документ за плащане/фактура, посоченото в ППП-К физическо лице се задължава да го изпълни на лично основание съгласно неговите първоначални параметри, като се отказва от всякакво право на оспорване и възражение и приема безусловно да извърши дължимото от основното задължено лице плащане в срок до 7 дни след изтичане на срока съгласно т. 4.5., глава IV или в срок до 7 дни след получаване на писмено уведомление от страна на Изпълнителя.

VII. ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. В случай че Възложителят не е удовлетворен от качеството на превода, той трябва да подаде писмено възражение в срок до 7 дни от получаване на изготвените документи. Възражението се подава от оправомощено лице в офис на Изпълнителя или по електронен път. Ако този срок не бъде спазен, се счита, че поръчката е приета без възражения.
7.2. В случай че постъпи подобно възражение, Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка недостатъците в срок не по-дълъг от срока на изпълнение на поръчката. Възложителят се задължава да посочи в писменото възражение изрично, точно и изчерпателно недостатъците, които той смята, че подлежат на отстраняване. В зависимост от вида и броя на действителните недостатъци Изпълнителят ще компенсира Възложителя като намали цената или възстанови частично или изцяло платената от Възложителя сума.
7.3. В случай че Изпълнителят не приеме възражението на Възложителя, страните се задължават, в срок до 7 дни след отказа на Изпълнителя, да се договорят под формата на допълнителна спогодба и да посочат двама експерти – преводачи от и на съответния език, за оценка на неговата основателност: един експерт, посочен от Възложителя, един експерт, посочен от Изпълнителя. В подписаната спогодба за избор на експерти страните изрично заявяват, че ще приемат заключението им относно качеството на превода. Разходите по извършване на оценката ще бъдат за сметка на неизправната страна, посочена от експертите.

VІIІ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

8.1. Изключването на отговорността влиза в сила при обективни обстоятелства извън контрола на Изпълнителя в това число:
а) загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи при: земетресение, буря или други форсмажорни обстоятелства, война, катастрофа, ембарго, актове, забрани и действия или бездействия на държавни и административни органи, стачки и други;
б) изпращане от Възложителя на погрешен пощенски или електронен адрес на преводи, текстове и/или документи без виновно действие на Изпълнителя да е довело до това;
в) дефекти във физическите и/или електронни носители (в т.ч. хартия, файлове, компакт дискове, външни твърди дискове и всички други видове технически устройства), които не са по вина на Изпълнителя;
г) последващи повреди, независимо от причината и начина им на възникване, настъпили след предаване на готовата поръчка на Възложителя;
д) предвидими и непредвидими вреди и загуби, пропуснати ползи, настъпили след предаване на готовата поръчка на Възложителя;
e) неполучени от Възложителя преводи, текстове и/или документи;
ж) загубени от Възложителя, ограбени, похитени преводи, текстове и/или документи.
8.2. Изпълнителят не носи отговорност за вреди претърпени от Възложителя, в случай че преводът е със специално предназначение (напр. за реклама, промоция, публикация), а това не е било изрично посочено от Възложителя.
8.3. Изпълнителят не носи отговорност, ако изпадне в забава поради повреди в телекомуникациите, електроснабдяването, транспортните комуникации и др., които пряко възпрепятстват неговата дейност.
8.4. Изпълнителят не носи отговорност, ако не спази уговорения срок вследствие на забава от страна на Възложителя.
8.5. Изпълнителят не приема и не носи никаква отговорност, и срещу него не могат да бъдат предявявани никакви претенции във връзка с нарушени от страна на Възложителя авторски или други права, които трето лице може да има върху възлагания за превод или друга услуга материал/документ.
8.6. При всички случаи отговорността на Изпълнителя се ограничава до стойността на конкретната поръчка, като конкретна отговорност за достоверността на извършения превод се носи лично от преводача и редактора или екипа от преводачи и редактори, които са го извършили.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.1. Страните се задължават да полагат грижи за опазване на търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, които са им станали известни по време на изпълнението на поръчки/проекти съгласно настоящите Общи условия. Това задължение остава в сила и след приключване на изпълнението.
9.2. За поверителна се счита информация, която Възложителят и/или Изпълнителят изрично са посочили като такава в комуникацията помежду им.
9.3. Не е конфиденциална информация, която вече е известна и достъпна в публичното пространство или е придобита добросъвестно от трето лице.
9.4. Изпълнителят предприема всички необходими и разумни мерки за опазване на информацията, върху която има пряк контрол.
9.4.1. Изпълнителят не може да гарантира неприкосновеността на информация, която се приема и изпраща по интернет и би могла да бъде обект на хакерска атака или друг злонамерен акт.
9.4.2. Изпълнителят не носи отговорност за информация, която се получава и изпраща по пощата или чрез куриер, до момента на получаване и от момента на предаване на пратката на съответната пощенска или куриерска служба.
9.4.3. Изпълнителят не носи отговорност при забава, в случай че забавата се дължи на действия или бездействия на държавни органи.

Х. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай че Изпълнителят не спази уговорените срокове за изпълнение на поръчката, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% върху сумата, дължима от Възложителя по конкретната забавена поръчка за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от сумата по поръчката.
10.2. В случай че Възложителят или физическото лице, негов представител, не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава IV от настоящите Общи условия, той дължи на Изпълнителя и неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

ХI. РАЗНИ

11.1. При наличие на подписан конкретен договор за възлагане между Възложителя и Изпълнителя, посочените в него условия и договорености, различни от настоящите Общи условия, се ползват с предимство пред съответните конкретни клаузи от настоящите Общи условия.
11.2. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство в Република България. Страните ще решават възникналите във връзка с настоящото спорове по взаимно съгласие чрез преговори, а когато това е невъзможно, по реда на действащото законодателство в Република България.