Във връзка с предстоящите промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа ви информираме, че с началото на месец март влиза в сила Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Заверката на подпис на оторизиран от МВнР преводач на документи да се извършва от всички български нотариуси по места, а не, както досега, от централното управление на Министерството в София, предлага вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева с промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

11. Създава се чл. 21а:

„Чл. 21а. (1) За чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. При удостоверяване на подписа преводачът представя пред нотариуса и документа по чл. 18, ал. 2.

(2) За български документ, преведен на чужд език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в чужбина, подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се заверява от Министерството на външните работи, ако такава заверка се изисква или приема от държавата, в която ще се използва.“
§ 15. Постановлението влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 1990 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина определят лицата, които могат да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език, в приемащата държава и в държавите на акредитация, когато тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора на този правилник, удостоверени по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или освободени от изискванията за легализация.
Чл. 20. Преводи от един чужд език на друг не се извършват направо, а само след като документът бъде преведен от единия чужд език на български, а след това от български на втория чужд език. В този случай се събират такси и за двата превода.“

За безплатна консултация за преводи и легализация, както и във връзка с настъпващите промените, не се колебайте да се свържете с нас.

Основна мисия на целия екип на ТБС Традикс  е да Ви информира, съдейства и улеснява при необходимостта от преводи и легализация на Вашите документи.

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

Промяна в Правилника за легализациите от 01.03.2018 г. Ралица Цингова