Сайтът използва бисквитки с цел да бъде обработена информация, отнасяща се до възлагането на поръчки за превод и легализация на документи, а не с цел реклама и злоупотреба с лични данни.

1. Всички материали, информация и данни, представени на уебсайта на „ТБС Традикс“ ООД, разположен в домейна www.tbstradix.com и по-специално: фотографии, графики, текстове, интерактивни елементи са предмет на субективни права, включително авторски права. Уебсайтът и неговото съдържание са защитени от закона за авторското право и сродните му права и нарушаването на тези права е наказуемо съгласно гражданското и наказателното право.

2. Информацията, представена на уебсайта, е валидна към датата на публикуването ѝ на него, като може да бъде променяна без предизвестие. Тя може да бъде непълна или обемът ѝ може да бъде намален, а така също е възможно да не съдържа цялата съответна информация за Дружеството.

3. Независимо от усилията на „ТБС Традикс“ ООД да провери точността и валидността на цялото съдържание на уебсайта, „ТБС Традикс“ ООД не носи отговорност за грешки в съдържанието и не гарантира пълна точност, валидност и пълнота на информацията, публикувана на неговите уебсайтове.

4. Всяко съдържание, представено на уебсайта на „ТБС Традикс“ ООД, има единствено промоционален характер и не представлява търговско предложение по смисъла на Търговския закон или друг нормативен акт, нито може да бъде използвана като основание за искове срещу „ТБС Традикс“ ООД.

5. Потребителите на уебсайта на Дружеството са длъжни да го използват по начин, който не възпрепятства другите потребители или Дружеството.

6. Всяка отговорност и всеки риск, свързани с вземането на решения въз основа на информацията, публикувана на уебсайта, се носи изключително от потребителя.

7. Компанията си запазва правото да блокира достъпа до своя уебсайт.

Тук може да се запознаете с услугите на преводаческа агенция ТБС Традикс:

Информация за правилата за обработка на лични данни Ралица Цингова